การศึกษาสภาพการบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 ชื่องานที่ศึกษา     รายงานการศึกษาสภาพการบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                              ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
                              ประจำปีการศึกษา 2553
หน่วยงานที่ศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่ศึกษา               2554

             รายงานผลการศึกษาสภาพการบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประจำปีการศึกษา 2553 ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

               1. สภาพการบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประจำปีการศึกษา 2553  ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ( =4.17)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ( =4.43)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านวิชาการ ( =3.91) 
                2.  ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประจำปีการศึกษา 2553  จำแนกตาม เพศ  ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ไม่แตกต่างกัน
                3.  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ การบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนา  คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประจำปีการศึกษา 2553  จำแนกตามอายุของผู้ให้ข้อมูล ทั้งสามกลุ่มได้แก่  อายุ 25 – 35 ปี 36 – 46  ปี และ 47 ปี ขึ้นไป   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 47 ปี ขึ้นไป  มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติ การบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา แตกต่างจาก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 25 – 35 ปี  และ 36 – 46 ปี  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                 4.  ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อการปฏิบัติ การบริหารงานที่เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประจำปีการศึกษา 2553 พบว่า ด้านวิชาการ ส่วนใหญ่ ขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี และควรสร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญงานวิชาการเป็นลำดับแรก ตลอดจนเน้นการพัฒนาครูให้มากขึ้น
                 ด้านการบริหารงบประมาณ ส่วนใหญ่เสนอแนะให้ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ และจัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น และใช้เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเชิงประจักษ์
                 ด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และอบรม พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดสรรอัตรากำลังครูให้เพียงพอตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
                 ด้านการบริหารทั่วไป ส่วนใหญ่เสนอแนะให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก และควรมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนละ 1  คน
                ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่วนใหญ่เสนอแนะให้ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสม่ำเสมอ และควรมีการรายงานผลการศึกษาต่อสาธารณชน

 

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s